यहाँ प्रस्थान गर्नुभएकोमा तपाईलाई स्वागतम छ |
तपाईलाई फेरी भेट्ने हाम्रो आशा रहेको छ |